κεκόμισθε


κεκόμισθε
κομίζω
take care of
perf imperat mp 2nd pl
κομίζω
take care of
perf ind mp 2nd pl
κομίζω
take care of
plup ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.